Powiat o bezpieczeństwie

Corocznie w styczniu starosta sochaczewski przekazuje do wiadomości Rady Powiatu sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które obejmuje statystyczne oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa pożarowego, sanitarno-epidemiologicznego oraz przestrzegania prawa budowlanego i przeciwdziałanie katastrofom budowlanym na terenie powiatu.

Na posiedzeniu Rady Powiatu 30 stycznia. Lesław Siergiej, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa   Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przedstawił sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017 z prac policji, straży pożarnej oraz innych powiatowych służb, inspekcji a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania w zakresie porządku publicznego.

Wykrywalność wzrosła
Istotny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców mają działania Komendy Powiatowej Policji. W 2017 roku stwierdzono popełnienie 1618 przestępstw a ich wykrywalność wrosła w stosunku do roku poprzedniego o 13,5 %.

W skali roku na terenie naszego powiatu było o 136 więcej patroli, co niewątpliwie miało wpływ na ograniczenie liczby przestępstw i poprawę bezpieczeństwa obywateli. Skrócił się również czas reakcji na zdarzenie. Średni czas reakcji policji oznaczony jako „pilne” wyniósł 7,28 min. Sochaczewscy policjanci w ramach działań profilaktycznych czynnie uczestniczyli w wielu programach i akcjach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa obywateli. Wdrożono także nowe narzędzia, takie jak: internetowa Krajowa Mapa Zagrożeń i aplikacja na smartfony „Moja Komenda”.

Komenda   Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w ramach działań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego odnotowała 1350 zdarzeń wymagających   interwencji jednostek straży pożarnej, to o 12 mniej niż w roku poprzednim. W roku 2017 na terenie powiatu funkcjonowało 38 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, w których pozostaje zrzeszonych 650 strażaków stanowiących duże wsparcie dla jednostek państwowych.

Ponad 800 kontroli
W ubiegłym roku w obszarze bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadziła 816 kontroli sanitarnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem, oraz 65 kontroli interwencyjnych. PSSE w zakresie Oświaty i Promocji Zdrowia w 2017 r. realizowała m.in. programy edukacyjne skierowane do uczniów, takie jak: „Nie pal przy mnie, proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie” czy „Trzymaj Formę”, „Pierwszy dzwonek”, „Wybierz życie – pierwszy krok”. Do programów tych przystąpiło ponad 10 tys. dzieci i młodzieży ze szkół powiatu sochaczewskiego. W poprzednim roku na szeroką skalę kontynuowane były także działania   informacyjno-edukacyjne dotyczące dopalaczy.

W zakresie przestrzegania prawa budowlanego i przeciwdziałania katastrofom budowlanym Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził 269 kontroli.

Jeśli chodzi o zakres bezpieczeństwa epizootycznego, to warto wspomnieć, że na terenie powiatu sochaczewskiego w ubiegłym roku zarejestrowanych było 2949 stad zwierząt hodowlanych, w których Powiatowy Lekarz Weterynarii przeprowadził badania monitoringowe w kierunku wykrywania chorób zakaźnych, nie stwierdzając wyników dodatnich.

Z roku na rok coraz efektywniej
Oczywiście to tylko część wszystkich zadań realizowanych przez poszczególne podmioty. Otrzymane od danych jednostek i służb sprawozdania świadczą o ich aktywności, zaangażowaniu oraz, że podejmowane przez nich działania z roku na rok są efektywniejsze i podnoszą bezpieczeństwo mieszkańców powiatu.

Warto nadmienić, że w ubiegłym roku odbywały się m.in. wspólne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Sochaczewskiego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Głównym celem spotkań było przygotowanie samorządów, służb, inspekcji i straży do zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenieniu się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Z kolei w październiku przeprowadzono powiatowe ćwiczenia obronne. Odbywały się one pod kryptonimem „SOCHO 2017”. Tematem ćwiczenia było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa z wykorzystaniem stanowiska kierowania starosty”.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie